Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja V&D ZLATO d.o.o. SPEN-06

  1. POMEN IZRAZOV

1.1.         Izrazi v teh splošnih pogojih pomenijo:

»V&D«: je V&D ZLATO posredovanje pri prodaji plemenitih kovin d.o.o., Blatnica 1, SI-1236 Trzin, telefon: 01/530 5603, e-mail: info@investicijsko-zlato.si, spletna stran: www.investicijsko-zlato.si.

»naročilo«: je naročilo za nakup plemenitih kovin oziroma drugih storitev, ki ga stranka podpiše in posreduje družbi V&D osebno, ga poda preko elektronske pošte ali preko spletne trgovine družbe V&D na spletni strani www.investicijsko-zlato.si. Naročilo ima značaj pisne in lastnoročno podpisane ponudbe v smislu 1. odstavka 22. člena Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ). Z oddajo naročila stranka potrjuje, da je seznanjena in soglaša s Splošnimi pogoji poslovanja V&D ZLATO d.o.o. (v nadaljevanju: splošni pogoji).

»trgovalni čas«: je čas trgovanja vsak delovnik od ponedeljka do petka med 8:30 in 16:00 uro, če družba V&D ne določi drugače (dela prosti dnevi, kolektivni dopust, skrajšan delovni čas ipd.)

»pogodba«: je pogodba o nakupu plemenitih kovin, sklenjena med V&D in stranko, katere sestavni del je naročilo, predračun ter ti splošni pogoji. Pogodba za nakup plemenitih kovin in morebitnih drugih storitev se šteje za sklenjeno in stopi v veljavo s plačilom predračuna s strani stranke v skladu s temi splošnimi pogoji ter plačilnimi navodili družbe V&D ter, če, ko in v obsegu kot naročilo oziroma ponudbo sprejme družba V&D.

»predračun«: je predračun za nakup plemenitih kovin in drugih storitev, ki ga na podlagi naročila stranke družba V&D izdela po vsakokrat veljavnem ceniku V&D. Predračun, ki vsebuje vse potrebne podatke za izvršitev plačila, družba V&D posreduje stranki.  Posredovani predračun stranki se šteje za sprejem ponudbe v smislu določil OZ.

»splošni pogoji«: so ti Splošni pogoji poslovanja družbe V&D z oznako SPEN-06.

»stranka«: je fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali fizična oseba, ki začasno biva v Republiki Sloveniji na podlagi veljavnega dovoljenja, izdanega za najmanj 6 mesecev, ki ima veljavno davčno številko v Republiki Sloveniji, ali pravna oseba s sedežem Republiki Sloveniji, ki sklene z V&D pogodbo o nakupu plemenitih kovin. Stranka je lahko tudi vsaka pravna ali fizična oseba s stalnim prebivališčem v eni izmed držav članic Evropske unije ali v drugi državi, ki družbi V&D predloži dokumente za identifikacijo. Stranka je lahko tudi mladoletna oseba, ki jo v skladu z zakonom ali odločbo pristojnega državnega organa veljavno zastopa zastopnik in to izkaže z dokazili, kot so določena skladu s temi pogoji poslovanja.

  1. SPLOŠNE DOLOČBE IN NAČIN POSLOVANJA

2.1.         Splošni pogoji poslovanja V&D urejajo razmerje med družbo V&D in njenimi strankami, ki od V&D kupujejo plemenite kovine ter koristijo storitve, ki nudi V&D. Določila v nadaljevanju urejajo pogoje za storitve nakupa plemenitih kovin in morebitnih drugih storitev, ki jih družba V&D nudi svojim strankam.

2.2.         Ti splošni pogoji, predračun in naročilo so sestavni del pogodbe o nakupu in morebitnih drugih storitev, ki jih družba V&D nudi svojim strankam. Vsi drugi dogovori, ki jih ne zajemajo ti splošni pogoji ali pogodba, se urejajo izključno pisno in s soglasjem družbe V&D in stranke.

  1. STORITVE

3.1.         V skladu z določili pogodbe in teh splošnih pogojev družba V&D strankam nudi storitve prodaje plemenitih kovin (investicijsko zlato čistine 999,9/1000, investicijsko srebro, platina in paladij čistine 999/1000) preverjene kvalitete in svetovno priznanih kovnic, ki so uvrščene na t.i. good delivery list (seznam talilnic in proizvajalcev, ki ga pripravlja London Bullion Market Association in je na razpolago tudi na njihovi uradni spletni strani www.lbma.org.uk), visoko zavarovane varne dostave plemenitih kovin stranki na dom, hrambe ali odkupa, v kolikor se stranka in družba V&D tako pisno dogovorita.

3.2.         Stranka lahko izrazi interes za uporabo storitev, ki jih nudi družba V&D, v pisni obliki in sicer s podajo ponudbe za nakup plemenitih kovin, hrambe ali storitev dostave na dom. Stranka poda ponudbo s podpisom in predložitvijo v celoti izpolnjenega naročila v obliki standardiziranega obrazca. Obrazec za naročilo lahko stranka dobi na sedežu družbe, elektronske pošte ali preko spletne trgovine na spletni strani družbe V&D. Pravilno izpolnjeno in podpisano naročilo lahko stranka odda družbi V&D osebno, preko elektronske pošte ali spletne trgovine družbe V&D. Vsa elektronska sporočila med V&D in stranko, posredovana preko elektronske pošte ali spletne strani ali trgovine družbe V&D, veljajo za verodostojna in nepreklicna.

V imenu in za račun mladoletne osebe, ki še ni dopolnila petnajst let, podajo naročilo njeni starši, ki se morajo izkazati z originalom izpiska iz rojstne matične knjige na vpogled ali z izročitvijo overjenega kopije takega izpiska. Naročilo lahko v imenu mladoletne osebe poda tudi njen skrbnik, če to ne nasprotuje odločbi o skrbništvu, pri čemer mora biti naročilu priložena overjena kopija odločbe o skrbništvu.

Mladoletnik, ki je dopolnil petnajst let, lahko sam (v svojem imenu in za svoj račun) poda naročilo, pri čemer mora k pravilno izpolnjenemu in podpisanemu naročilu priložiti izrecno pisno soglasje njegovih staršev ali skrbnika, na katerem je podpis staršev ali skrbnika overjen. V primeru soglasja skrbnika mora mladoletnik k takemu soglasju skrbnika priložiti še overjen prepis odločbe o skrbništvu.

Mladoletnik, ki dopolni petnajst let in ki je zaposlen, lahko sam (v svojem imenu in za svoj račun) poda naročilo, pod pogojem, da pri tem razpolaga s svojim osebnim dohodkom, kar mora izkazati s pogodbo o zaposlitvi in s plačilno listo. Mladoletnik, ki je pred polnoletnostjo sklenil zakonsko zvezo, lahko sam (v svojem imenu in za svoj račun) poda naročilo, pri čemer mora k pravilno izpolnjenemu in podpisanemu naročilu priložiti originalni izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi na vpogled ali njegov overjeni prepis. Določbe tega odstavka glede zastopanja oziroma pravno zavezujočega podajanja izjav volje mladoletnikov se smiselno uporabljajo tudi v ostalih odstavkih teh splošnih pogojev, ki se nanašajo na izvrševanje pravic in obveznosti strank, če so le-te mladoletne osebe brez ali z omejeno poslovno sposobnostjo.

3.3.         Na podlagi naročila stranke družba V&D izdela predračun po ceniku V&D za nakup plemenitih kovin in morebitnih drugih storitev, ki velja v trenutku izdelave predračuna ter ga nemudoma posreduje stranki osebno, preko elektronske pošte ali spletne trgovine. Pogodba za nakup plemenitih kovin in morebitnih drugih storitev se šteje za sklenjeno in stopi v veljavo s plačilom predračuna s strani stranke v skladu s temi splošnimi pogoji in plačilnimi navodili družbe V&D navedenimi v predračunu.

3.4.         Dobavni rok je največ 15 delovnih dni od prejema plačila na transakcijski račun podjetja V&D. Kot kraj dobave se šteje sedež družbe V&D. V primeru, da je dobavni rok daljši, družba V&D o tem nemudoma obvesti stranko.

3.5.         Predračun na podlagi naročila lahko dobi stranka v trgovalnem času družbe V&D med 8:30 in 16:00 uro vsak trgovalni delovni dan. Če stranka poda ponudbo za sklenitev pogodbe s posredovanjem naročila družbi V&D izven trgovalnega časa, družba V&D na podlagi strankinega naročila izdela predračun po ceniku V&D na prvi naslednji trgovalni dan, po dnevu prejema naročila stranke. Družba V&D si pridržuje pravico, da lahko trgovalni čas določi drugače v primeru motenj delovanja informacijskega sistema, kolektivnega dopusta, skrajšanega delovnega časa ipd..

3.6.         Plemenite kovine se izročijo stranki v skladu s temi splošnimi pogoji, vendar šele po tem, ko prejme V&D plačilo celotne vrednosti po predračunu na svoj račun, odprt pri NLB, št.: SI56 0205 3025 8283 057, ali morebiten drug račun, če je tako navedeno v predračunu.

Plačila za enkratni nakup plemenitih kovin in morebitne druge storitve so mogoča le v skladu s plačilnimi podatki in navodili na predračunu, ki ga družba V&D posreduje stranki. V primeru drugačnega načina plačila se šteje, da pogodba ni sklenjena in družba V&D ni zavezana k dobavi plemenitih kovin ali opravi katerekoli druge storitve. Stranka mora znesek po izdelanem predračunu plačati sama. V primeru, da plačilo izvede druga oseba, morata tako stranka kot plačnik še pred prevzemom blaga predložiti poleg identifikacijskih podatkov tudi pisno izjavo, da ne obstajajo nikakršni zadržki ali omejitve pri izročitvi blaga stranki. Vse stroške pri pridobitvi verodostojne izjave (npr. notarski zapis) krije stranka. Poslovni partnerji družbe V&D nimajo pravice do inkasa gotovine.

3.7.         V kolikor družba V&D iz objektivnih razlogov (izpad električne energije, interneta, nedelovanje bančnega sistema ali trga s plemenitimi kovinami, naravne nesreče ipd.) ne more pravočasno izvesti naročila in kot posledica nastane razlika v ceni naročenega blaga, gre razlika v dobro ali breme stranke. To pomeni, da V&D v takih primerih ni zavezan izvesti naročila in da v takih primerih stranko obvesti o morebitni razliki. V primeru znižanja cene družba V&D stranki izda dobropis oziroma ji vrne razliko. V primeru povišanja cene družba V&D stranki izda dodaten predračun za razliko v ceni, ki ga je stranka dolžna nemudoma plačati, družba V&D pa po prejemu plačila razlike izvrši nakup plemenitih kovin določenih v naročilu. V primeru povečanja cene plemenitih kovin, ko bi stranka morala razliko doplačati in se s tem ne strinja, ima pravico do odstopa od naročila in se ji nakazana kupnina vrne (brezobrestno).

3.8.         Stranka se zavezuje, da bo vsako dostavljeno pošiljko plemenitih kovin skrbno pregledala ter preverila, ali vsebuje vidne pomanjkljivosti ali druge napake. V primeru pomanjkljivosti ali drugih napak bo stranka ob prejemu plemenitih kovin o tem nemudoma pisno obvestila družbo V&D, skupaj z natančnim opisom morebitnih napak in pomanjkljivosti.

  1. CENA, PREVZEM, DOSTAVA, HRAMBA IN ODKUP

4.1.         Cena plemenitih kovin je objavljena v trenutno veljavnem ceniku družbe V&D na sedežu družbe in/ali na spletni strani družbe V&D. Cenik se oblikuje v skladu z gibanji cene plemenitih kovin na trgu in je v skladu s tem podvržen stalnim spremembam. Za dogovorjeno ceno velja cena, ki je veljala pri družbi V&D v trenutku prejema naročila. Družba V&D zaradi borznih nihanj cen plemenitih kovin po posredovanju predračuna ali po prejemu nakazila na transakcijski račun naroči plemenite kovine pri svojih dobaviteljih.

4.2.         V kolikor pride zaradi borznih nihanj cen plemenitih kovin v obdobju od oddaje naročila s strani stranke do plačila predračuna, do povišanja cene naročenih plemenitih kovin, družba V&D stranki izda dodaten predračun za razliko v ceni, ki ga je stranka dolžna nemudoma plačati v skladu s temi splošnimi pogoji in plačilnimi navodili družbe V&D. V primeru povečanja cene plemenitih kovin, ko bi stranka morala razliko doplačati in se s tem ne strinja, ima pravico do odstopa od naročila in se ji nakazana kupnina vrne (brezobrestno).

 

4.3.         Investicijsko zlato je po 1. alineji 119. členu ZDDV-1 oproščeno plačila DDV, zato se DDV za nakup investicijskega zlata ne obračunava.

4.4.         Prevzem je možen kot osebni prevzem po predhodnem dogovoru na sedežu podjetja ali preko storitve zavarovane dostave. Stroške dostave krije stranka. Pri dostavi stranki na dom stranka prevzame plačilo zavarovane pošiljke s storitvijo osebna vročitev in povratnice pri specializirani dostavni službi v skladu s cenikom takšne dostavne službe ali stroška dostave družbe V&D v skladu z veljavnim cenikom družbe V&D.

4.5.         Za storitev dostave ali hrambe plemenitih kovin se družba V&D in stranka pisno dogovorita. Za vse z nakupom, dostavo in s hrambo povezane storitve, stroške in nadomestila družba V&D stranki zaračunava opravljene storitve, stroške in nadomestila v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom storitev družbe V&D, ki je objavljen na sedežu družbe in/ali na spletnih straneh družbe V&D na naslovu www.investicijsko-zlato.si.

4.6.         Družba V&D lahko plemenite kovine od svojih strank tudi odkupuje v skladu z vsakokratnim posebnim pisnim dogovorom med stranko in družbo V&D. Odkup plemenitih kovin družba V&D izvrši po ceni, obračunani v skladu z veljavnim cenikom družbe V&D. Družba V&D ni z ničemer zavezana k izvršitvi odkupa in lahko odkup plemenitih kovin, če ga predlaga ali zahteva stranka, brez kakršnekoli utemeljitve odkloni.

4.7.         Družba V&D ne odgovarja za motnje in prekinitve v delovanju trga s plemenitimi kovinami, telekomunikacijskega omrežja ter za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskem omrežju, ali za onemogočen dostop (iz različnih vzrokov) do trga plemenitih kovin ter za morebitno škodo, povzročeno zaradi prej navedenega. Družba V&D odgovarja zgolj za neposredno škodo in ne odgovarja za posredno škodo in/ali izgubljeni dobiček.

4.8.         Družba V&D zlasti ne odgovarja za škodo, ki ni nastala namenoma ali z zlorabo odgovornosti, zaradi oziroma povezano (i) s celotno ali delno nerazpoložljivostjo storitev družbe V&D ali sprememb, zamud ali prekinitve storitev, (ii) z nepravočasno izvedbo naročila, (iii) s posredovanjem nepravilnih in/ali nepopolnih informacij o stanju in/ali posameznem naročilu, (iv) z nesporazumi, zamudami, spremembami ali nekonsistentnostjo transakcij.

  1. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

5.1.         V&D ravna z osebnimi podatki stranke v skladu s splošnimi pogoji poslovanja, internimi akti o varstvu osebnih podatkov ter splošnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Stranka dovoljuje družbi V&D, da z avtomatsko obdelavo ali klasičnimi sredstvi vzpostavi, obdeluje in hrani njene osebne podatke, ki so povezani z izpolnitvijo in izvajanjem pogodbe.

5.2.         Družba V&D lahko osebne podatke uporablja za namene statistične obdelave, razvrščanja strank, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, obveščanja strank o morebitnih napakah pri storitvah, pošiljanja ponudb, promocijskih gradiv, voščilnic, revij in časopisov, nagradnih natečajev, nagradnih razpisov v reklamne namene in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje in trženje. Stranka lahko soglasje za uporabo osebnih podatkov za namen iz te točke kadarkoli poda ali prekliče pisno, po elektronski pošti ali elektronsko preko spletnega obrazca.

5.3.         Družba V&D lahko obdeluje osebne podatke za namene, določene v tej točki, do pisnega preklica soglasja stranke. Tudi v primeru preklica privolitve bo družba V&D osebne podatke stranke še naprej uporabljala, vendar le za namene iz 1. odstavka te točke oziroma za namene, dovoljene z zakonom. Vsi podatki, dejstva in okoliščine, za katere je družba V&D izvedela pri opravljanju storitev za stranko in pri poslovanju s stranko se štejejo za zaupne in predstavljajo poslovno skrivnost. Družba V&D lahko navedene podatke, dejstva in okoliščine razkrije le v primerih, v obsegu in na način, kot to določa zakon.

5.4.         Stranka se izrecno strinja in dovoljuje, da družba V&D vse podatke posreduje svojim sedanjim in bodočim odvisnim in obvladujočim družbam ter drugim povezanim osebam, kot tudi vsem drugim tretjim osebam, katerih storitve uporablja družba V&D, ne glede na sedež, za potrebe poslovanja.

5.5.         Družba V&D lahko na podlagi posebne zahteve posreduje osebne ali druge podatke, ki jih družba izve pri opravljanju storitev in poslovanju s stranko domačim ali tujim državnim, upravno-administrativnim ali sodnim organom zaradi izvajanja ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

  1. PREKLIC OZIROMA ODSTOP

6.1.         V primeru plemenitih kovin veljajo posebne omejitve glede odstopa od pogodbe, saj je cena odvisna od trenutnih nihanj na trgu. V primeru, ko želi stranka odstopiti od pogodbe, po tem, ko je pogodba že sklenjena oziroma po tem, ko stranka že nakaže sredstva na transakcijski račun podjetja V&D in posreduje družbi V&D dokazilo o nakazilu, lahko odstopi tako, da družbi V&D krije vse nastale stroške in morebitno škodo, ki so nastali V&D v zvezi z nakupom (tudi morebitna borzna nihanja). Enako velja za primer v kolikor se stranka ne strinja s povišanjem oz. spremembo cen do katerih je prišlo med oddajo naročila in plačila predračuna (4.2 člen).

6.2.         Podjetje V&D ZLATO d.o.o. ima pravico brez posebne utemeljitve naročilo zavrniti. Naročilo s plačilom predračuna s strani stranke se smatra zavezujoče za stranko. V&D si pridružuje pravico, da naročilo odkloni brez navedbe posebnega razloga.

6.3.         Če V&D zaradi izrednih tržnih razmer ne more izpolniti svoje obveznosti v dogovorjenem dobavnem roku, niti v podaljšanem dobavnem roku, o katerem je predhodno obvestil stranko, lahko enostransko odstopi od pogodbe ter o tem takoj obvesti stranko ter ji vrne plačila nerealiziranih dobav. V takem primeru se šteje, kot da pogodba ni bila sklenjena.

  1. KONČNE DOLOČBE

7.1.         Naslovi členov v splošnih pogojih so vstavljeni izključno zaradi preglednosti, ter na vsebino in tolmačenje posameznih določil ali splošnih pogojev kot celote nimajo vpliva.

7.2.         V kolikor bi posamezna določila teh splošnih pogojev poslovanja postala neveljavna ali neizvedljiva, ostaja celoten preostali del pogodbe v veljavi. Neveljavno ali neizvedljivo določilo se zamenja z ustreznim veljavnim ali izvedljivim, ki je najbližje navedenemu v tej pogodbi.

7.3.         Družba V&D si pridružuje pravico do sprememb oziroma dopolnitev teh splošnih pogojev. O vseh spremembah družba V&D obvešča stranke preko svojih spletnih strani na naslovu www.investicijsko-zlato.si, preko elektronske pošte ali na drug primeren način.

7.4.         Spoštovanje veljavne davčne zakonodaje mora biti zagotovljeno s strani stranke.

7.5.         Za vse, kar ni posebej predvideno s pogodbo in splošnimi pogoji, se upoštevajo veljavni predpisi, ceniki družbe V&D in pisni dogovor med družbo V&D in stranko.

7.6.         V primeru, da V&D in stranka morebitnega spora ne moreta rešiti sporazumno, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani. Za presojo teh splošnih pogojev se uporablja pravo Republike Slovenije.

7.7.         Stranka z izvršitvijo transakcije na račun podjetja V&D potrjuje in izjavlja, da je bila seznanjena s temi splošnimi pogoji, da jih je prejela, prebrala in razumela ter jih v celoti sprejema.

7.8.         Ti splošni pogoji z oznako SPEN-06 veljajo od 17.07.2023.

 

V&D ZLATO d.o.o.